Odpadové vody

Vyústením našich snáh dosiahnuť nulový výstup odpadových vôd je systém AQUA FELIX, ktorý bol vyvynutý využitím našich bohatých skúseností v oblasti destilácie. AQUA FELIX nie je zariadenie ale koncepcia , ktorá zákazníkovi zabezpečuje čo najefektívnejšie využitie dostupných energií a technológií v prospech dosiahnutia cieľa – nulového výstupu odpadových vôd a úplnej recyklácie vôd na technologické účely. V spolupráci so zákazníkom tvoríme súbor zariadení šitý na mieru. Nami navrhované systémy plnia kľúčovú úlohu pri ochrane životného prostredia a v neposlednom rade prinášajú ekonomické benefity v porovnaní s nákladmi na likvidáciu nebezpečných odpadových vôd.

AQUA FELIX – súbor zariadení slúžiacich na čiastočnú/úplnú recykláciu odpadových vôd.

RENEM s.r.o. venuje mimoriadna pozornosť na tvorbu bezodpadových technológií , alebo na znižovanie tvorby existujúcich odpadov. Skúma, vyvíja, projektuje a dodáva technológie na recykláciu odpadných vôd. Účelom osadzovania pokrokových technológií je nielen zamedzenie vypúšťania odpadných vôd do prírody, ale aj ich plnohodnotná recyklácia a vrátenie do výrobného procesu. Tým dosahujeme aj výrazné úspory na spotrebe vody.

Pre neštandartdné úlohy dodávame technológie vlastnej konštrukcie a výroby. Na väčšinu aplikácií postačuje standartný výrobok, dodávame zariadenia od firmy FORMECO z Talianska

FORMECO
 je popredný výrobca recyklačných systémov na recykláciu rozpúšťadiel , vyriešil tiež problém odpadových vôd ich garantovanou ekologickou ale aj ekonomickou recykláciou pre všetky oblasti priemyslu.

Technológia je založená na odparovaní odpadových vôd. Destilát môže byť znova plnohodnotne použitý pre technologické účely.

Dvojstupňová vákuová odparka pre využitie odpadného tepla
Vákuová odparka s tepelným čerpadlom

V prípade vákuových odpariek materiál na  destiláciu je nasávaný do podtlakovanej odparky, využíva podtlak na odparenie. Chladiaca časť je podchladzovaná tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo využíva kondenzačné teplo získané v kondenzátore na ohrev nástreku do odparky.

Destilát, ako aj zahustený destilačný zvyšok sú odčerpané na konci alebo v priebehu destilačného procesu.

Silnou stránkou tejto technológie je nízka cena produkcie. Vákuová destilácia spojená s technológiou tepelného čerpadla umožňuje separáciu znečisťujúcich produktov za nízke energetické náklady.

Výkonový rozsah FORMECO zariadení využívajúcich princíp tepelného čerpadla je od 240 do 3500 litrov/deň. Zariadenia , projektované na mieru využívajúce komerčné zdroje energie (para, horúca voda alebo termooleje) môžu byť dodávané aj pre vyššie capacity.

Odparky FORMECO sú plne automatizované , môžu pracovať samostatne 24 hodín denne bez zásahu ľudskej obsluhy. Sú vyrábané z rôznych materiálov na uspokojovanie rôznych požiadaviek.

FORMECO zariadenia môžu byť aplikované v rôznych oblastich:

 • recyklácia rozpúšťadieľ a odmasťovacích roztokov
 • čistenie a koncentrácia odpadových vôd,
 • recyklácia potravinárskych aditív z rôznych priemyselných roztokov,
 • získavanie kovov z pracích procesov ,
 • zakoncentrovania muštov.

Štandartné odparky sú ponúkané v štyroch rôznych radoch :

 • Zariadenia so zabudovanou ponornou špirálou
 • Zariadenia so stieranou výmennou plochou pre silné koncentrácie
 • Zariadenia pre korozívne tekutiny
 • Zariadenia s núteným refluxom pre vysoké kapacity

FORMECO odparky umožňujú:

 • Separáciu znečisťujúcich látok z vody
 • Okamžité opätovné využitie vody vo výrobnom procese
 • Drastickú redukciu množstva odpadovej vody
 • Projektovanie a výstavbu bezodpadových technológií