Recyklácia rozpúšťadiel

Recyklačné odparky na rozpúšťadlá a na odpadovú vodu

RENEM s.r.o. sa zaoberá  obnoviteľnými zdrojmi , no najmä  dodávkami zariadení úplnú recykláciu použitých rozpúšťadiel a znečistených technologických vôd.  V rámci tejto činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť na tvorbu bezodpadových technológií , alebo na znižovanie tvorby existujúcich odpadov.


FORMECO
 je popredný výrobca recyklačných systémov na recykláciu rozpúšťadiel , vyriešil tiež problém odpadových vôd ich garantovanou ekologickou ale aj ekonomickou recykláciou pre všetky oblasti priemyslu.

Zariadenia FORMECO sú destilátory ktoré umožňujú recykláciu a znovuvyužitie odmasťovacích a oplachovacích rozpúšťadiel. Pomocou jednoduchého destilačného procesu separujú rôzne druhy znečisťenia(živice, polyméry, pigmenty, farbivá, oleje, atď.) z pôvodného rozpúšťadla. Rozpúšťadlo je privedené do varu pomocou vonkajšieho ohrevného plášťa, naplneného termoolejom, vyhrievaným elektrickými vykurovacími vložkami.

  Pary rozpúšťadla sú vedené do vzduchom chladeného kondenzátora, chladeného pomocou vzduchu alebo vody. Kondenzované rozpúšťadlo je zbierané vo vhodnej nádobe , za účelom znovuvyužitia.

  Znečisťujúce prvky zostávajú na spodku tzv. REC-BAG obalu , ktorý následne môžeme likvidovať . Vlastnosti destilovaného rozpúšťadla sa počas procesu destilácie nezmenia, preto proces môžeme opakovane vykonávať.

       Destilátory rozpúšťadiel série Distatic

DI 30 AX

Pri recykláci rozpúšťadieľ sa používajú prevažne jednoduché atmosferické vsádzkové zariadenia s využitím recyklačných sáčkov na získanú sušinu.  Destilát sa môže plnohodnotne využívať napríklad na čistenie zariadení a náradia. 


FORMECO
 je popredný výrobca recyklačných systémov na recykláciu rozpúšťadiel , vyriešil tiež problém odpadových vôd ich garantovanou ekologickou ale aj ekonomickou recykláciou pre všetky oblasti priemyslu.

Technológia je založená na odparovaní rozpúšťadiel , prípadne odpadových vôd. Destilát môže byť znova plnohodnotne použitý pre technologické účely.

Pri recykláci rozpúšťadieľ sa používajú prevažne jednoduché atmosferické vsádzkové zariadenia s využitím recyklačných sáčkov na získanú sušinu.  Destilát sa môže plnohodnotne využívať napríklad na čistenie zariadení a náradia. 

V prípade vákuových odpariek materiál na  destiláciu je nasávaný do podtlakovanej odparky, využíva podtlak na odparenie. Chladiaca časť je podchladzovaná tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo využíva kondenzačné teplo získané v kondenzátore na ohrev nástreku do odparky.

Destilát, ako aj zahustený destilačný zvyšok sú odčerpané na konci alebo v priebehu destilačného procesu.

Silnou stránkou tejto technológie je nízka cena produkcie. Vákuová destilácia spojená s technológiou tepelného čerpadla umožňuje separáciu znečisťujúcich produktov za nízke energetické náklady.

Výkonový rozsah FORMECO zariadení využívajúcich princíp tepelného čerpadla je od 240 do 3500 litrov/deň. Zariadenia , projektované na mieru využívajúce komerčné zdroje energie (para, horúca voda alebo termooleje) môžu byť dodávané aj pre vyššie capacity.

Odparky FORMECO sú plne automatizované , môžu pracovať samostatne 24 hodín denne bez zásahu ľudskej obsluhy. Sú vyrábané z rôznych materiálov na uspokojovanie rôznych požiadaviek.

FORMECO zariadenia môžu byť aplikované v rôznych oblastich:

  • recyklácia rozpúšťadieľ a odmasťovacích roztokov
  • recyklácia potravinárskych aditív z rôznych priemyselných roztokov,
  • získavanie kovov z pracích procesov ,
  • zakoncentrovania muštov.

Štandartné odparky sú ponúkané v štyroch rôznych radoch :

  • Zariadenia so zabudovanou ponornou špirálou
  • Zariadenia so stieranou výmennou plochou pre silné koncentrácie
  • Zariadenia pre korozívne tekutiny
  • Zariadenia s núteným refluxom pre vysoké kapacity

Recyklácia rozpúšťadieľ okrem environmentálneho má aj výrazný ekonomický prínos.