Vákuová destilácia

Akú funkciu zastáva voda v jednotlivých energetických zariadeniach ?

  • Slúži ako technologické médium ( chladenie, čistenie , procesná voda)
  • Slúži ako zdroj na výrobu pary v priemyselnej a komunálnej sfére
  • Slúži ako zdroj na výrobu pary v rôznych typoch elektrární (tepelné , jadrové, paroplynové a ďalšie)
  • Slúži ako chladivo v priemyselnej a komunálnej sfére
  • Slúži ako náplň chladiacich veží v rôznych typoch elektrární (tepelné , jadrové, paroplynové a ďalšie

Princíp činnosti zmäkčovacieho zariadenia – riešenie použitím chémie – produkuje odpad:
…technológia úpravy vody používa osvedčený a najrozšírenejší spôsob zmäkčenia vody pomocou výmeny iontov na báze regenerácie NaCl. V prostredí silného katexu /živice/ pracujúceho v Na + cykle sa z upravovanej vody odstráňujú kationty vápnika Ca2+ a horčíka Mg2+ , ktoré inak pôsobením technologických vplyvov spôsobujú tvorbu usadenín, a tieto sú nahradené iontami sodíka Na+. Katex /živica/ sa regeneruje pôsobením chloridu sodného NaCl / tabletovaná soľ /. Vzniknutý regenerát, obsahujúci Ca+ a Mg2+ sa odvádza do odpadu.