Regenerácia a recyklácia odpadových vôd

Recyklačné odparky na rozpúšťadlá a na odpadovú vodu

RENEM s.r.o. venuje mimoriadna pozornosť na tvorbu bezodpadových technológií , alebo na znižovanie tvorby existujúcich odpadov. Skúma, vyvíja, projektuje a dodáva technológie na recykláciu odpadných vôd. Účelom osadzovania pokrokových technológií je nielen zamedzenie vypúšťania odpadných vôd do prírody, ale aj ich plnohodnotná recyklácia a vrátenie do výrobného procesu. Tým dosahujeme aj výrazné úspory na spotrebe vody.

Pre neštandartdné úlohy dodávame technológie vlastnej konštrukcie a výroby. Na väčšinu aplikácií postačuje standartný výrobok, dodávame zariadenia od firmy FORMECO z Talianska

FORMECO
 je popredný výrobca recyklačných systémov na recykláciu rozpúšťadiel , vyriešil tiež problém odpadových vôd ich garantovanou ekologickou ale aj ekonomickou recykláciou pre všetky oblasti priemyslu.

Technológia je založená na odparovaní rozpúšťadiel , prípadne odpadových vôd. Destilát môže byť znova plnohodnotne použitý pre technologické účely.

Pri recykláci rozpúšťadieľ sa používajú prevažne jednoduché atmosferické vsádzkové zariadenia s využitím recyklačných sáčkov na získanú sušinu.  Destilát sa môže plnohodnotne využívať napríklad na čistenie zariadení a náradia. 

V prípade vákuových odpariek materiál na  destiláciu je nasávaný do podtlakovanej odparky, využíva podtlak na odparenie. Chladiaca časť je podchladzovaná tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo využíva kondenzačné teplo získané v kondenzátore na ohrev nástreku do odparky.

Destilát, ako aj zahustený destilačný zvyšok sú odčerpané na konci alebo v priebehu destilačného procesu.

Silnou stránkou tejto technológie je nízka cena produkcie. Vákuová destilácia spojená s technológiou tepelného čerpadla umožňuje separáciu znečisťujúcich produktov za nízke energetické náklady.

Výkonový rozsah FORMECO zariadení využívajúcich princíp tepelného čerpadla je od 240 do 3500 litrov/deň. Zariadenia , projektované na mieru využívajúce komerčné zdroje energie (para, horúca voda alebo termooleje) môžu byť dodávané aj pre vyššie capacity.

Odparky FORMECO sú plne automatizované , môžu pracovať samostatne 24 hodín denne bez zásahu ľudskej obsluhy. Sú vyrábané z rôznych materiálov na uspokojovanie rôznych požiadaviek.

FORMECO zariadenia môžu byť aplikované v rôznych oblastich:

 • recyklácia rozpúšťadieľ a odmasťovacích roztokov
 • čistenie a koncentrácia odpadových vôd,
 • recyklácia potravinárskych aditív z rôznych priemyselných roztokov,
 • získavanie kovov z pracích procesov ,
 • zakoncentrovania muštov.

Štandartné odparky sú ponúkané v štyroch rôznych radoch :

 • Zariadenia so zabudovanou ponornou špirálou
 • Zariadenia so stieranou výmennou plochou pre silné koncentrácie
 • Zariadenia pre korozívne tekutiny
 • Zariadenia s núteným refluxom pre vysoké kapacity

FORMECO odparky umožňujú:

 • Separáciu znečisťujúcich látok z vody
 • Okamžité opätovné využitie vody vo výrobnom procese
 • Drastickú redukciu množstva odpadovej vody
 • Projektovanie a výstavbu bezodpadových technológií